درباره ما

هلدینگ ابوقداره در سال ۱۳۳۰ خورشیدی تاسیس و اینک به یک مجتمع صنعتی فوق مدرن تبــــــدیل
و در خدمت پروژه هــای صنعتـــــی، تجاری، مسکونـــــی و اداری در سراسر کشور عزیزمان می باشد.
این مجموعه در طول این سال ها توانسته فعالیــت های خود را گسترش و هم اینک در قالب سه شرکت
در سطوح مختلف مشغول به ارائه خدمات می باشد.
ساختار تشکیلاتی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجتمع صنعتی ابوقـــداره در سال ۱۳۳۰ خورشیدی به همت و تلاش های محمدجواد ابوقداره و با هدف
ارائه خدمات فنی و مهندسی در حوزه صنایع فلزی و چوبی تاسیس و طی سالیان متمادی توانست با اتکا
به دانش فنی، تخصص و تجربـه کارشناسان خود موفق به اجرای تعداد بیشماری از پروژه های صنعتی و
تجـاری بر اساس آخرین دستاوردهـای علمـی و فنی گردد. دیدگاه توسعـه مدار مدیران و پشتکار پرسنل
زحمتکش این مجموعه موجب گردید تا امروز شاهد تبلوراین مجتمع در قالب هلدینگ ابوقداره در عرصه
صنعت و تجارت کشور باشیم.